Workshop „Bilančné riziká odvodnenia urbanizovaného územia“

November 2016, Bratislava

Workshop „Bilančné riziká odvodnenia urbanizovaného územia“ venovaný problematike experimentálneho výskumu redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie, podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0372-12 riešenej na STU v Bratislave, Stavebnej fakulte, KZEI.

Prednášajúcimi boli poprední odborníci z praxe a akademickej oblasti v odbore stokovania a čistenia odpadových vôd, mladí výskumníci a my členovia SYWP. Na workshope sme mali možnosť vypočuť si viacero odborných prednášok a zapojiť sa do diskusie na témy úzko spojené s nakladaním s dažďovými vodami v urbanizovanom území a vplyvu povodní a extrémnych poveternostných podmienok na ich prevádzku.