Slovak Young Water Professionals – SYWP, odborná sekcia Slovenského národného komitétu IWA od svojho vzniku - založenia v máji 2016, umožňuje študentom, mladým výskumníkom zahĺbiť sa do vodárenskej problematiky rozširovaním svojich vedomostí so skúsenosťami odborníkov z praxe.

Poslaním SYWP je prepojenie študentov a mladých výskumníkov chemického, technického a stavebného zamerania, a taktiež absolventov pracujúcich vo vodnom hospodárstve s akademickou, verejnou a súkromnou sférou. Vďaka širokému spektru tém, ktorým sa venujú, majú možnosť rozšíriť svoje vedomosti v oblastiach zaoberajúcich sa podzemnými a povrchovými vodami, vodnými stavbami, úpravou pitných a bazénových vôd, čistením odpadových vôd, inžinierskymi sieťami v kontexte so zásobovaním vodou a odkanalizovaním urbanizovaných území.