X. ročník Veľtrhu vysokých škôl v Michalovciach

Dňa 22. 11. 2022 sa konal X. ročník Veľtrhu vysokých škôl, ktorý organizovalo Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. V rámci neho sme prezentovali možnosti štúdia na našej univerzite s dôrazom na fakultu SvF a náš jedinečný študijný program Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Veľtrhu sa zúčastnilo celkom 30 vystavovateľov, medzi ktorými boli fakulty zo Slovenska a Čiech, ale svojich zástupcov tam mali aj zamestnávatelia z regiónu. Priebežne s veľtrhom prebiehala sekcia popularizačno – vzdelávacích prednášok pre študentov, ktorej sa zúčastnil aj náš kolega Ing. Jaroslav Hrudka, PhD. Vo svojej prednáške „Mestský svet pod zemou – svet inžinierskych sietí“ priblížil študentom problematiku vedení inžinierskych sietí s dorazom na zásobovanie a odkanalizovanie obyvateľstva v regióne. Vďaka podpore Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. , konkrétne odštepného závodu Michalovce, sme mohli študentom priblížiť aj možnosti uplatnenia sa po skončení štúdia.