Exkurzie po vodárenských objektoch

Nástupom študentov na prezenčnú formu výučby sme dostali príležitosť dobehnúť zameškané.
S podporou Slovenského národného komitétu IWA sme zorganizovali pre študentov 4. a 5. ročníka
odboru Vodné stavby a vodné hospodárstvo sériu exkurzií po vodných stavbách v oblasti
zdravotného inžinierstva, ktoré sú v regiónoch s pôsobnosťou Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti, a.s., Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - Závod Rožňava.

V rámci trojdňovej exkurzie sme stihli navštíviť množstvo objektov na strednom a východnom
Slovensku. Exkurziu sme zahájili na úpravni vôd v Hriňovej, ktorá patrí medzi najstaršie na Slovensku.
Potom sme sa presunuli na ČOV v Banskej Bystrici (Badíne), kde sme mohli vidieť zrekonštruovanú
čistiareň vybavenú deodorizačnými zariadeniami, ďalej sme navštívili aj zariadenie na energetické
zhodnocovanie kalov a úpravňu vody v Jasenie so zariadením na odstraňovanie arzénu z vody. Tento
deň sme zavŕšili prednáškou kolegov z PAM Saint - Gobain o využití potrubí z tvárnej liatiny v
zdravotnom inžinierstve.

Program druhého dňa bol postavený tak, aby sa mohli študenti oboznámiť s celým procesom výroby
vody, zásobovania a odkanalizovania miest. Ráno sme začali ľahším výstupom k vodojemu v obci
Kokava na Rimavicou, kde je inštalovaná prvá úpravňa na stvrdzovanie vody. Ďalšou zastávkou bola
zrekonštruovaná úpravňa vody v Klenovci s membránovými filtrami. Po dlhšom presune sme sa

dostali na východ Slovenska do Rožňavy na čistiareň odpadových vôd, ktorá je v súčasnosti
v rekonštrukcii a využíva biologické kolóny na odstránenie organického znečistenia. Poslednou
zastávkou bolo vodné dielo Málinec a úpravňa vody Málinec, ktorá sa rekonštruuje pri plnej
prevádzke. Poslednou zastávkou exkurzie bolo kúpeľné mestečko Kováčová a prírodný minerálny
prameň vrt K-2.