Projekt „Staň sa na hodinu vysokoškolákom“

Začiatkom marca sme zahájili v spolupráci Katedrou vodného hospodárstva krajiny a Katedrou hydrotechniky pilotný projekt propagácie fakulty formou edukačných prednášok. Projekt s názvom „Staň sa na hodinu vysokoškolákom“ je zameraný na spoluprácu stredných škôl a Stavebnej fakulty STU. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie študentov v oblasti vodného hospodárstva a zároveň ich oboznámiť s možnosťou štúdia na Stavebnej fakulte.

V rámci projektu boli poskytnuté prednášky so zameraním na vodu pre vybrané stredné školy. Tieto prednášky boli koncipované tak, že môžu plnohodnotne alebo čiastočne nahradiť a tým aj spestriť stredoškolské učivo. Prednášky slúžia na doplnenie vedomostí o elementárnej zložke životného prostredia a na rozšírenie obzoru študentov v oblastiach: zásobovania vodou a odkanalizovania, úprave pitnej a úžitkovej vody, čistenia odpadových vôd, balneotechnike, odpadovom hospodárstve, modrozelenej infraštruktúre miest, plánovanie zelene a živých prvkov v mestských oblastiach, funkcii toku a jeho vplyve na okolitú krajinu, protipovodňovej ochrany a ochrany pred prírodnými extrémami, prúdenia vôd v korytách, biokoridoroch na vodných cestách a vodných dielach.

Projekt sa v posledných mesiacoch teší veľkej popularite a vďaka možnosti prednášať v online priestore sme mohli navštíviť školy po celom Slovensku. Prednáškami v rámci odborného dňa na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove sme zahájili maratón prednášok, na ktorom sa zúčastnili nasledovné stredné školy: Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline, Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave, Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera v Lučenci, ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave, Gymnázium v Malackách a Spojená škola v Banskej Bystrici. Sériu prednášok v tomto školskom roku sme uzavreli prednáškou na Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave, kde sa naši kolegovia mohli osobne stretnúť so študentami.

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v novom školskom roku.