Svetový deň vody

Od roku 1993 si svet 22. marca pripomína dôležitosť základnej suroviny potrebnej na život – VODY. Svetový deň vody sa zameriava na zvyšovanie povedomia ľudí o globálnej vodnej kríze, o potrebe ochrany vodných zdrojov a o udržateľnom rozvoji vodných zdrojov. V tento deň upozorňuje OSN na rôzne témy týkajúce sa čistej vody, ktoré sú v súlade so 6. bodom dokumentu Ciele trvalo udržateľného rozvoja. K šiestim hlavným cieľom tohto bodu patrí: zabezpečiť bezpečnú a cenovo dostupnú pitnú vodu pre každého, zabezpečiť sanitáciu a hygienu pre každého, zlepšiť kvalitu vôd, zabezpečiť čistenie odpadových vôd a ich bezpečné opätovné použitie, zvýšiť účinnosť využívania vôd a zabezpečiť dodávku pitnej vody, implementovať princípy Integrovaného manažmentu vodných zdrojov, chrániť a obnovovať vodné ekosystémy a ekosystémy súvisiace s vodou.

Témou a heslom 28. ročníka Svetového dňa vody je „Vážme si vodu“. Hlavným zámerom tejto témy je pripomenúť ľuďom význam a vzácnosť čistej vody pre život na Zemi.

Význam vody sa v životoch rôznych ľudí líši. Preto sa v rámci dnešného dňa zamyslime na jej miestom v našej spoločnosti, v našej domácnosti a v našom živote. V domácnostiach, školách a pracovnom prostredí je znakom zdravia, čistoty, dôstojnosti a hygieny. V kultúrnom a náboženskom ponímaní je voda spájaná so stvorením a znovuzrodením. V prírode znamená harmóniu, čistotu a pokoj. Toto všetko by sme mohli v krátkosti zhrnúť do slovného spojenia: základ zdravého životného prostredia.

V súčasnosti je voda pod stálou hrozbou ľudskej činnosti. Rapídnou urbanizáciu, odlesňovaním, intenzívnou poľnohospodárskou priemyselnou činnosťou prispieva ľudstvo k zhoršovaniu globálnej klimatickej a vodnej krízy.

Bez komplexného pochopenia skutočnej hodnoty vody nebudeme schopní v budúcnosti zabezpečiť tento kritický zdroj v prospech všetkých.