Konferencia mladých výskumníkov “KOMVY 2017”

Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave s podporou Slovenského národného komitétu IWA organizuje 6. ročník "Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2017", ktorá sa bude konať 20. - 22. Novembra 2017 , určená pre doktorandov, postdoktorandov a mladých výskumníkov z oblasti vodného hospodárstva a environmentálneho inžinierstva.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KONFERENCIÍ:

TÉMY KONFERENCIE: 

  • "Vodné stavby" (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.)
  • "Vodné hospodárstvo" (prof. Ing. Viliam Macura, PhD.)
  • "Environmentálne inžinierstvo" (doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.)
DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
  • 30. Október 2017 - registrácia a zaslanie abstraktov
  • 13. November 2017 - zaslanie príspevkov
  • 6. November 2017 - uhradenie účastníckych poplatkov
ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
  • Ing. Kristína Galbová, PhD.
  • Ing. Réka Csicsaiová
REGISTRAČNÉ POPLATKY

Celkové poplatky za konferenciu - 130 EUR.

 

SEKRETARIÁT KONFERENCIE:

STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Radlinského 11, 810 05 Bratislava

Ing. Kristína Galbová, PhD., Ing. Réka Csicsaiová

+421 2 59274 568, +421 2 59274 275

e-mail: komvy.konferencia@gmail.com

BANKOVÉ SPOJENIE:

Slovenský národný komitét IWA

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Swift kód: GIBASKBX

IBAN: SK 4309 000 000 0000 114 951 84        (SK4309000000000011495184)

IČO: 317 454 15

DIČ: 202 0856 277

Organizátor nie je platcom DPH

V správe pre príjemcu uveďte meno účastníka.