CONECO-RACIOENERGIA-VODA 2017

Marec 2017

Mladí výskumníci z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva a z odbornej sekcie Slovak Young Water Professionals, SNK IWA sa rozhodli podporiť svojou aktívnou účasťou podujatie ku  Svetovému dňu vody, ktoré pripravilo Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností. Podujatie prebehlo počas stavebného veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA-VODA 2017 23. marca 2017 v Expo Clube výstaviska INCHEBA, a.s.

Počas interaktívneho popoludnia sa študenti základných a stredných škôl, ale aj širšia verejnosť zapojili do rôznych aktivít zameraných na tému voda. Prostredníctvom modelov vôd z jednotlivých fáz čistenia odpadových vôd na schéme čistiarne odpadových vôd sa oboznámili s účelom čistiarne, jej objektmi, spôsobmi čistenia vôd, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody, čím sa zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia.

Cieľom stretnutia bolo hravou a zaujímavou formou poukázať na dôležitosť vody ako vzácneho prírodného zdroja, ktorý je nutné chrániť.